Entra s.r.o.

Entra s.r.o. - laminátová výroba
Firma ENTRA s.r.o. Nitra sa zaoberá výrobou laminátových výrobkov. Výrobné priestory sa nachádzajú v obci Malé  Rip?any okres Topo??any, kde  výrobky zo sklolaminátu vyrábajú zamestnanci s nieko?koro?nou praxou a  skúsenos?ou.
?a?iskom produkcie je zákazková výroba s individuálnym prístupom ku ka?dému zákazníkovi, ?o nám umo??uje splni? mnohé Va?e po?iadavky a ?elania. Tým , ?e si vyrábame vlastné formy zaru?ujeme kvalitu na?ich výrobkov pri?om finan?ná nenáro?nos? foriem umo??uje vysokú flexibilitu..  Výrobky z laminátu sú pou?ite?né pri kusových a málosériových výrobách a   v?aka vlastnostiam laminátu  sú vyu?ite?né v rôznych  oblastiach. Ve?ké vyu?itie je hlavne pri ve?korozmerných výrobkoch( pri po?te ks 50- 2000) kde by bol iný druh výroby nerentabilný pre ve?kú finan?nú náro?nos? formy.

Ako príklad pou?itia výrobkov z laminátu mô?eme spomenú? :
 • Automobilový priemysel
 • výroba a oprava laminátových dielov
 • výroba laminátových platní na opravy Va?ich automobilov, oplátenie nadstavieb
 • oprava nádr?í hasi?ských vozidiel a rôznych cisterien
 • Po?nohospodárstvo
 • výroba kadí pre vinohradníkov
 • oprava krytov traktorov a po?nohospodárskych vozidiel
 • oprava  nádr?í a cisterien
 • Reklama
 • výroba laminátových figurín a laminátových platní na reklamné ú?ely pod?a Va?ich predstáv
 • Stavebníctvo
 • obklady laminátovými plat?ami
 • kryty rôznych strojov a zariadení
 • laminátové platne na oplotenie
 • opravy sklolaminátom, spevnenie výrobkov oblaminovaním
 • laminátové kryty pouli?ného osvetlenia
 • Rekrea?né a ?portové ú?ely
 • detské ?mýka?ky na detské ihriská
 • rybárske ?lny, pramice
 • seda?ky na ?tadión
 • Sociálne zariadenia
 • sprchové kúty, s mo?nos?ou montá?e batérie, sprchové vani?ky
 • dvojumývadlá a ?tvorumývadlá, s mo?nos?ou montá?e do sanitárnych buniek

 

Z laminátu sa dajú vyrába? aj iné výrobky hlavne je tam ve?ký priestor pre výrobu kde iný druh výroby nie je mo?né vyu?i? z finan?ných dôvodov.


Sme tu pre Vás, na?ou prioritou je ná? zákazník.


Uká?ku laminátových výrobkov nájdete na stránke www.entra.sk,

Kontakty: entra@entra.sk, 0911 764137

Ak potrebujete vyrába? výrobky , ktoré Vám predra?uje plastová forma obrá?te sa na nás. Urobíme v?etko, aby sme Vám pomohli.


Tu mô?ete vidie? nieko?ko vzoriek výrobkov, ktoré boli vyrobené z laminátu.

Kryt klimatiza?nej jednotky Kryt pouli?ného osvetlenia Ve?koobjemová nádoba
Figur�ny Umývadlo Umývadlo
Ve?¾koobjemová nádoba SprchovacÃ? kút Umývadlo
Kontajner na separovaný zber odpadu Ležadlo Kryty
�ložný box Vaňa Šmýkala
Kryt kompresora Sedátko Seda?�ka
Kryt - imit?cia kovov?ho plechu Kryt - imitácia kovov�ho plechu Kryt - imitácia kovov�ho plechu
Pocitadlo a statistiky zadarmo
pripomienky ku stránke:
webmaster